جاده آمل به محمودآباد، شهرک صنعتی تشبندان
  01144224422

asdasd